ກ່ຽວກັບ ພວກເຮົາ

ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ຖະຫນົນຫົນທາງ, ພະລັງງານ, ປະປາ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ ພັດທະນາຄວາມຍືນຍົງ. ໃນດ້ານການສື່ສານແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຂະແຫນງການອື່ນໆໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ທ່ອງທ່ຽວ ການສຶກສາ.

ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແຫນງທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ສໍາລັບສປປລາວໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງໄດ້ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າເກົ່າມາໃຫ້ລາວ. ການບໍລິການອິນເຕີເນັດເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນໂຄງການນີ້ ແມ່ນທົດລອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ ວິທີການໃຫ້ ອິນເຕີເນັດ WiFi ຟຣີໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Asia Pacific Telecom. ໂຄງການນີ້ປະກອບສ່ວນສະໜອງອິນເຕີເນັດຟຣີໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວແລະການສຶກສາ.

ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍລິການ

ລາຍຊື່ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

# ແຂວງ ສະຖານທີ່
1 ນະຄອນຫຼວງ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ
2 ນະຄອນຫຼວງ ຫໍພະແກ້ວ
3 ນະຄອນຫຼວງ ສວນນຳ້ພຸ

ວິທີໃຊ້

VDO

Rate Us

ການດຳເນີນງານ

ກິດຈະກຳນີ້ ໄດ້ຮັບການເງີນທືນຈາກອົງການ...... ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກຈາກ....... ໂດຍການປະຕິບັດເລີ່ມຕົນໃນເດືອນ ປີ 2018. ຜ່ານການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຕ່າງເຫັນວ່າຈຸດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ມີ................................................................................... .......................................... ........................................ ............................................. ...................................................... .......................................................... ................................................................. ................................................. ............................................................... ..................................................


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2019